Wednesday, 25/11/2020 - 17:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Kim Phượng

KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN KIM PHƯỢNG
Số: 21 /KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kim Phượng, ngày 9 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non

lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai các nhóm lớp thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 đạt mục tiêu:

          a. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

- Môi trường giáo dục trong nhà trường mang tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn trường được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của lớp, địa phương.

- Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

2. Yêu cầu

Các lớp xác định việc thực hiện chuyên đề là nhiệm vụ trong các năm học, là việc thực hiện đổi mới trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non tại lớp .

Việc thực hiện chuyên đề cần thực chất và sát với điều kiện thực tiễn của các nhà trường, địa phương; của lớp tuyệt đối không làm hình thức, gây lãng phí.

II. Nội dung

1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục mầm non. Yêu cầu về quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện bộ tiêu chí đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

III. Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

(Có phụ lục kèm theo)

IV. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Nhà trường rà soát điều kiện của trường, các nhóm lớp đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Lựa chọn và đầu tư xây dựng các nhóm, lớp thực hiện mô hình điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường nhóm, lớp mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng;

2. Các lớp căn cứ Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường, của lớp thực tiễn của địa phương;

3. Tổ chức tập huấn, chuyên đề  bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

4. Tham gia Hội thi “Trường mầm non xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” theo yêu cầu chỉ đạo của ngành.

5. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

6. Kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình chất lượng tốt về thực hiện chuyên đề.

V. Thời gian thực hiện

         Thời gian thực hiện:  Từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2019 - 2020.

VI. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và nguồn a hội hoa giao dục.

2. Căn cứ nội dung kế hoạch nhà trường chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. (có phụ lục kèm theo)

VII. Tổ chức thực hiện

1. Năm học 2016 -2017

- Xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2016 - 2020 đến toàn thể các nhóm, lớp.

- Lựa chọn Các nhóm lớp để chỉ đạo và thực hiện điểm của trường về xây dựng mô hình “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.,

+  Chọn 3 nhóm, lớp , Lớp Mẫu giáo A1-5 tuổi, Mẫu giáo A4 -3 tuổi,  nhóm trẻ 24 -36 tháng  B1, để xây dựng điểm về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2016-2020.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các nhóm lớp trong toàn trường  xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề theo các nội dung:

+ Hướng dẫn các trường rà soát thực trạng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chọn điểm chỉ đạo thực hiện chuyên đề.

+ Triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề của phòng giáo dục

- Bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm với các nội dung cụ thể:

+ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

+ Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

+ Tổ chức hoạt động chơi, học;

+ Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, cụ thể về việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ; công tác phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng xã hội trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Tham quan, học hỏi kinh nghiệm của một số trường trong và ngoài huyện.

- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

2. Năm học 2017- 2018

          - Cử cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán tham gia tập huấn do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Triển khai tập huấn tại đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đều được tham dự tập huấn.

-  Tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề tới cha mẹ và cộng đồng.

- Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các nhóm, lớp.

- Tổ chức Hội thi về xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hình thức tổ chức Hội thi, cụ thể:

- Chỉ đạo các nhóm, lớp mầm non ghi hình ảnh về môi trường và hình ảnh sử dụng môi trường giáo dục trẻ trong trường mầm non và gửi về phòng giáo dục huyện để dự thi cấp huyện;

- Tổ chức Hội thi cấp trường để lựa chọn một số mô hình về xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục; chọn các nhóm lớp tiêu biểu đạt giải cao và gửi hình ảnh về phòng Giáo dục và Đào tạo dự thi cấp huyện;

- Sơ kết, rút kinh nghiệm 2 năm học triển khai thực hiện chuyên đề. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề, gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

3. Năm học 2018 - 2019

- Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các nhóm lớp

- Hoàn thiện mô hình điểm, tổng kết và và có kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về chuyên đề.

- Xây dựng các tiêu chí và hướng dẫn các nhóm, lớp đánh giá, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề.

- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học, gửi về phòng GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

4. Năm học 2019 - 2020

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề trong các nhóm, lớp.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020 và nộp báo cáo về Phòng GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

- Tổ chức thực hiện tốt mô hình điểm và xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về chuyên đề trong toàn trường.

Trên đây là kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020 của trường Mầm non Kim Phượng. Đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí cán bộ giáo viên nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Các lớp (để th/h);

- Lưu: VT - MN.

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Na


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 11 : 256
Năm 2020 : 5.254